• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

  A Kormány - a magyar közigazgatási rendszer korszerűsítésének jegyében - 2003. április 1. napjával hozta létre az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, elsősorban az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes tevékenységek ellátására. A Hivatal az egészségügyi miniszter felügyelete alatt működő önálló központi hivatal, amely az egészségügyi miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó egyes közigazgatási, hatósági feladatokat lát el az ország területére kiterjedő illetékességgel.

  A Hivatal hatásköre az alábbiakra terjed ki:

  • az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
  • az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása,
  • a kábítószerek és pszichotrop anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása,
  • egyes egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek elismerése, hatósági bizonyítványok kiállítása és előzetes ellenőrzések végzése,
  • a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése,
  • az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetése,
  • az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartásának vezetése,
  • az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működtetése,
  • a másodfokú eljárás lefolytatása mindazon ügyekben, amelyekben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyszerész jár el.

  Az orvostechnikai Főosztály feladatai:

  Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal szervezeti egységeként az Orvostechnikai Főosztály a következő feladatokat látja el:

  • Hatóságként eljárva az ÁNTSz-szel és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel karöltve ellenőrzi az orvostechnikai - beleértve az in vitro diagnosztikai (IVD) orvostechnikai - eszközök hazai piacát. Szükség esetén intézkedik a CE jelölést jogtalanul viselő, ill. balesetveszélyes eszközök használatának/forgalmazásának felfüggesztésére, súlyosabb esetben forgalomból való kivonására.
  • Nyilvántartja azokat az orvostechnikai és in vitro diagnosztikai (IVD) orvostechnikai eszközöket és gyártóikat, ill. a gyártók meghatalmazott képviselőit, amelyekre a jogszabály ezt kötelezően előírja és a regisztrációról írásos igazolást bocsát ki.
  • Nyilvántartja és engedélyezi az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatát, ill. az IVD orvostechnikai eszközök teljesítőképesség értékelését.
  • Ellenőrzi az orvostechnikai eszközök gyártóit, ill. a gyártók meghatalmazott képviselőit.
  • Engedélyezi és nyilvántartja az egyes orvostechnikai eszközökre kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatok végzésére jogosult szervezeteket, és ellenőrzi ezek tevékenységét.
  • Dönt az orvostechnikai eszközök osztályba sorolása során felmerülő vitás kérdésekben.
  • Közegészségügyi vagy gyógykezelési célból, kivételes jelleggel engedélyezi a megfelelőségértékelési eljárásoknak alá nem vetett eszközök használatát.
  • A kijelölő (miniszter) megkeresésére részt vesz a megfelelőségértékelési eljárásokat lebonyolító hazai szervezetek (kijelölt szervezetek) kijelölésében és ellenőrzésében, kapcsolatot tart az Európai Unióval a kijelölt szervezeteket illetően.
  • Részt vesz az orvostechnikával kapcsolatos jogszabályok szakmai koncepciójának kidolgozásában, valamint az európai szabványok honosításában.
  • Nemzeti hatóságként kapcsolatot tart az EU Bizottságával és a tagországok hatóságaival, valamint részt vesz az EU orvostechnikai munkacsoportok tevékenységében.

  Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának Kábítószerügyi Főosztálya a következő feladatokat látja el:

  • elbírálja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenységek iránti kérelmeket és határozattal dönt a tevékenységi engedély megadásáról,
  • elbírálja az ipari mák eseti (éves) termesztetési engedély iránti kérelmeket és határozattal dönt az engedély megadásáról,
  • elbírálja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzendő tudományos kutatás iránti kérelmeket és kiadja a határozatot az eseti kutatási engedély megadásáról,
  • engedélyezi a már selejtezett gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagok megsemmisítését,
  • nyilvántartja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenységeket engedélyező határozatokat, az engedélyezett kábítószer és pszichotrop anyag fajtákat és mennyiségét,
  • nyilvántartásba veszi a máknövény, illetve kannabisznövény exportját, illetve importját végző, továbbá mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző gazdálkodó szervezetet,
  • közreműködik a gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenységek ellenőrzésében, szükség esetén helyszíni ellenőrzést végez,
  • a kábítószerek és pszichotrop anyagok tekintetében nemzeti hatóságként kapcsolatot tart az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Szervvel és a nemzeti társhatóságokkal,
  • a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatása alapján elkészíti a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagok gyártására, forgalmazására, exportjára és importjára vonatkozó összesített negyedéves és éves jelentéseket,
  • a negyedéves és éves jelentéseket az Egységes Kábítószer Egyezményben, valamint a pszichotrop anyagokról és a pszichotrop anyagok gyártásáról szóló Egyezményben foglaltaknak megfelelően továbbít az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Szerv részére,
  • a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján megállapítja a tárgyévet követő évre a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószer-fogyasztás, pszichotrop anyag-fogyasztás becslését,
  • folyamatosan kapcsolatot tart a gyártókkal és forgalmazókkal a kábítószer-fogyasztás és pszichotrop anyag-fogyasztás becslésének nyomon követése érdekében,
  • a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően továbbítja a becslés adatait, valamint az abban bekövetkezett minden változást az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Szerv részére
  • gondoskodik az Főosztály honlapjának a jogszabályoknak megfelelő kialakításáról és karbantartásáról,
  • részt vesz a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekre vonatkozó jogszabály-koncepciók kidolgozásában.
  • elbírálja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagok eseti exportálása és importálása iránti kérelmeket, és határozattal dönt az engedély megadásáról,
  • kérelemre igazolást ad ki arról, hogy a kérdéses anyag nem minősül hazánkban kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak, ezért behozatala vagy kivitele a Hivatal részéről nem engedélyköteles,
  • kapcsolatot tart a társhatóságokkal, így különösen a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, valamint az Országos Rendőr-főkapitánysággal,
  • a kiadott engedélyektől, illetve a határozatban foglaltaktól eltérő teljesítés esetén haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, kapcsolatban lép az érintett nemzeti, valamint nemzetközi társ-hatóságokkal,
  • nyilvántartja a befizetett igazgatási szolgáltatási díjakat, intézkedik a gazdálkodó felé a be nem fizetett igazgatás-szolgáltatási díjak behajtása érdekében,
  • szükség esetén összeállítja a Hivatal feladatainak ellátásához a szükséges kimutatásokat,
  • korszerű információtechnikai bázis kiépítésével ellátja a Kábítószerügyi Főosztály ügyfélszolgálati feladatait,
  • az ENSZ nemzetközi kábítószerügyi informatikai rendszeréhez (NDS) való virtuális kapcsolódás feltételeinek megteremtése érdekében eljár az informatikai rendszerek átvételének és folyamatos alkalmazásának mind rendszerbeli, mind eszközfejlesztési szempontból való biztosítása tekintetében,
  • gondoskodik a Főosztály által kijelölt kábítószerfelelősök éves továbbképzéséről.

  Milyen feladatokat lát el a Hivatalban működő Alapnyilvántartás?

  • A Nyilvántartási Főosztály vezeti az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását. Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény 111. §-a alapján azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni.
  • Kérelemre igazolást (kivonatot) ad ki arról, hogy az érintett személy szerepel az alapnyilvántartásban.
  • Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkezett változást az alapnyilvántartási lapon átvezeti.
  • Értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat az alapnyilvántartásba vett orvosokról, fogorvosokról az orvosi, bélyegző elkészíttetése, adatváltozás esetén cseréje, halál esetén bevonása érdekében.
  • Kapcsolatot tart az egyetemek orvosi, fogorvosi, gyógyszerész karaival, továbbá az egészségügyi szakképzést végző intézményekkel a végzett hallgatók alapnyilvántartásba történő felvétele érdekében.
  • Kapcsolatot tart az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjával, és a Migrációs és Monitoring Főosztállyal az elismert egészségügyi diplomával, bizonyítvánnyal rendelkező személyeknek az alapnyilvántartásba történő felvétele céljából.

  Az Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal szakértői nyilvántartással kapcsolatos tevékenysége során a következő feladatokat végzi:

  • ellátja a szakértői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
  • erre irányuló megkeresésre megküldi a szakértői engedély iránti kérelem formanyomtatványát,
  • a szakértői engedély iránti kérelmet véleményezés céljából megküldi az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére,
  • kiadja a szakértői engedélyt vagy határozatban rendelkezik a kérelem elutasításáról,
  • vezeti a kiadott szakértői engedélyek nyilvántartását,
  • a kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslat esetén továbbítja az ügyben keletkezett dokumentumokat a másodfokon eljáró szervnek,
  • intézkedik az egészségügyi szakértői névjegyzéknek az Egészségügyi Közlönyben legalább évente egyszer történő közzététele iránt,
  • nyilvántartást vezet a befizetett igazgatási szolgáltatási díjakról, szükség esetén intézkedik a meg nem fizetett díj megfizetése iránt,


  Forrás: http://www.eekh.hu/index.php