• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  GYEMSZI

  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet.
  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal.

  A szerv korábbi megnevezései:
  Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI)
  Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI)

  A GYEMSZI jogutódja az alábbi beolvadással megszűnt szerveknek:

  • Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)
  • Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI)
  • Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI)
  • Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK)

  Jogszabályban meghatározottak szerint a következő feladatokat látja el:

  1. végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetev dokumentálását
  2. koordinálja az egészségügyi szakellátás feletti szakfelügyeletet, továbbá az országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével, valamint az Országos Tiszti-főorvosi Hivatallal, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi intézetekkel közreműködve – azoknak az ÁNTSz-ről, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazzgatási szerv kijelöléséről szóló rendeletben foglalt feladataira figyelemmel – ellátja ez egészségügyi szolgálatatók szakfelügyeletét,
  3. az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeletetésével kapcsolatosan szakértői tevékenységet és szakmai támogatást nyújt,
  4. ellátja a gyógyszerfelügyeleti hatósági, jogszabályban meghatározott egyéb hatósági szakhatósági és ellenőrzési tevékenyésgeket, módszertani és tudományos kutatóintézeti feladatokat, közreműködik a nemzeti gyógyszer-engedélyezés és –ellenőrzés feladatainak ellátásában,
  5. ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
  6. kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,
  7. az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el,
  8. ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan karbantartja az ágazati informatikai stratégiát,
  9. az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat lát el,
  10. jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,
  11. a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértőként jár el,
  12. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához igazolást ad, szakértőként közreműködik az egyedi méretre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak ellenőrzésében,
  13. adatgyűjtést végez, országos nyilvántartást vezet, elemzést végez a gép-műszer, energia- és épületkataszter területén, az egészségügyi szolgáltatók mínőségirányítási rendszereiről, az akkreditációs dokumentunokról, a betegek biztonságát veszélyeztető események adatairól, gyűjti a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánoságra hozandó eredményadatokat,
  14. végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a gyűjtött adatokból indikátorfejlesztést végez, és javaslatot tesz szakmai standarokra,
  15. szervezi és koordinálja a kiemelt egészségügyi területek klinikai auditját, az egészségügyi szolgáltatások és szolgáltatók szakmaspecifikus akkreditációját, fejlesztések során az akkreditációs standardokra vonatkozóan javaslatot tesz,
  16. végzi az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos pályázatok minőségellenőrzését,
  17. országos szakkönyvtári feladatokat lát el,
  18. ágazati statisztikai adatszolgáltatás alapján adatokat felvesz, feldolgoz, tárol, átad, közzétesz,
  19. részt vesz a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosításba való befogadása szempontjairól és a befogadás vagy támogatás megváltoztatásáról szóló eljárásban,
  20. az egészségügyi közgazdaság- és rendszertudományok területén értékel, elemzéseket végez, előrejelzéseket készít, kutatási tevékenyésget folytat,
  21. egészségügyi informatikai és információpolitikai ágazati feladtokat lát el,
  22. felnőttképzési feladatokat folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket és azok vizsgáit szervezi, továbbképzéseket folytat,
  23. támogatja, illetve koordinálja az egészségügyi szakképzések, továbbképzések fejlesztését, működését, az egészségügyi szakképzések területén szakmai-pedagógiai szolgálatást nyújt,
  24. működteti az egészségügyi szakfelügyeleti rendszert, ennek keretében ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenyéségének felügyeletét, külső minőségbiztosítását, a szakmai szabályok és jogszabályok érvényesülésének ellenőrzését, az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának módszertani irányítását, koordinálást, felügyeletét
  25. a lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem fertöző epidemiológiai tevékenységet végez, működteti az Országos Pszichiátriai Központot.

  Forrás: GYEMSZI Alapító Okirata [1]