• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviseli és védi a szakdolgozók jogait a szakdolgozói hivatásgyakorlásával összefüggő ügyekben, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamaráról szóló 2003. évi LXXXIII. tv. felhatalmazása alapján megalakult, majd az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alapján átalakult Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megteremtette az egészségügyi szakdolgozók számára a szakmai önkormányzatiság kereteit.

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügyi szakdolgozók szakmai érdek-képviseleti és önkormányzati köztestülete.

  A MESZK feladata:

  • az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;
  • megalkotja alapszabályát;
  • a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat (Etikai Kódex) alkot, és törvényben meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le;
  • véleményezési jogot gyakorol:
  az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál,
  az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,
  a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmántkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében
  a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgátatók és a helyi önkormányzatok közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében;
  • felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
  • nyilvántartást vezet a tagjairól;
  • közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
  • feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;
  • ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
  • az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
  • közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével - az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét;
  • feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
  • tagját jogszabályban meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;
  • részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
  • ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira.

  A MESZK tagja lehet, aki

  • magyar oktatási intézményben egészségügyi szakdolgozói képesítést, szakképesítést szerzett, illetve külföldön szerzett, egészségügyi szakdolgozói képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg szakképesítését elismerték,
  • az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel;
  • Magyarország területén a MESZK tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  • Alapszabályban meghatározott módon az Országos Hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti,
  • az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.