• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Borilo (vitalap | szerkesztései) 2008. október 31., 15:59-kor történt szerkesztése után volt.

  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviseli és védi a szakdolgozók jogait a szakdolgozói hivatásgyakorlásával összefüggő ügyekben, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.

  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény megteremtette a közfeladat ellátására hivatott Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, mint szakmai kamara megalakulásának törvényi feltételeit.

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügyi szakdolgozók szakmai érdek-képviseleti és önkormányzati köztestülete.

  A MESZK feladata:

  - az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;

  - megalkotja alapszabályát;

  - a törvényben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;

  -véleményezési jogot gyakorol: az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;

  - felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;

  - nyilvántartást vezet a tagjairól;

  - közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;

  -feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;

  - ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;

  - az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;

  - közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével - az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét;

  - feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;

  - külön törvény szerint közreműködik az egészségügyi dolgozókra kiterjedő szakmai-etikai szabályzat kidolgozásában;

  A MESZK tagja lehet, aki

  - magyar oktatási intézményben egészségügyi szakdolgozói képesítést, szakképesítést szerzett, illetve külföldön szerzett, egészségügyi szakdolgozói képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg szakképesítését elismerték,

  - Magyarország területén szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

  - az egészségügyi szakdolgozók alapnyilvántartásában szerepel.