• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Magyar Gyógyszerészi Kamara” változatai közötti eltérés

   
  14. sor: 14. sor:
   
  *nyilvántartást vezet a tagjairól;
   
  *nyilvántartást vezet a tagjairól;
   
  *közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
   
  *közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
  *feladatkörében együttmőködik az egészségügy területén mőködő társadalmi szervezetekkel,
  +
  *feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába – szükség szerint – bevonja az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
  véleményének, illetve döntéseinek kialakításába – szükség szerint – bevonja az érintett
  +
  egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
  +
   
  *ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
   
  *ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
   
  *az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
   
  *az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
  *közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám
  +
  *közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az Eütv. szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében;
  és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések
  +
  *feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
  jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az Eütv. szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közremőködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében;
  +
  *tagját a 2006. évi XCVII. törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;
  *feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések,
  +
  *jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
  szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens)
  +
  *ajánlásokat ad a gyógyszerészet területén működő egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira.
  szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
  +
  *tagját a 2006. évi XCVII. törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való
  +
  részvételre kötelező;
  +
  *jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintı szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
  +
  *ajánlásokat ad a gyógyszerészet területén működő egyes egészségügyi szolgáltatók által
  +
  megállapított díjtételek alsó és felső határaira.
  +
    
    

  A lap jelenlegi, 2013. április 25., 11:44-kori változata

  "A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait." (MGYK Etikai Kódexe)

  A Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának és a 2006. évi XCVII. törvény rendelkezései alapján létrehozott Magyar Gyógyszerészi Kamarának.


  Gyógyszerészi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja a Kamarának.

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:

  • a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;
  • megalkotja alapszabályát;
  • a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat alkot, és a törvényben meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
  • véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál; a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál; feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében; a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében;
  • felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
  • nyilvántartást vezet a tagjairól;
  • közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
  • feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába – szükség szerint – bevonja az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
  • ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
  • az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
  • közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az Eütv. szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében;
  • feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
  • tagját a 2006. évi XCVII. törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;
  • jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
  • ajánlásokat ad a gyógyszerészet területén működő egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira.


  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki

  • magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,
  • a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
  • Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  • az Alapszabályban meghatározott módon, az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és
  • az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.