• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „OEP” változatai közötti eltérés

  a
  1. sor: 1. sor:
  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a társadalombiztosítás központi hivatali szerveként az Egészségbiztosítási Alap kezelését végzi. Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét a Kormány látja el. Az OEP, mint központi államigazgatási szerv irányítását a Kormány az egészségügyi miniszter útján végzi. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.
  +
  Az OEP 2009. január 1-től hatályos Szervezeti és Működési szabályzata alapján:
    
  Igazgatási szervei a fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztárak ([[MEP]]), valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (VTI).
  +
  Az '''O'''rszágos '''E'''gészségbiztosítási '''P'''énztár (a továbbiakban: '''OEP''') központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.  
    
  Központi hivatali szervként a biztosítási ág vonatkozásában az alábbi feladatokkal rendelkezik:
  +
  Az OEP-et főigazgató vezeti. <br>
   +
  Az OEP önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.<br>
   +
  Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. Az OEP területi igazgatási szervei a regionális egészségbiztosítási pénztárak  ([[REP]]). <br>
   +
  Az OEP székhelye Budapest.
    
  :a) Végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
  +
  Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében
   +
  * végzi az E. Alap kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat -, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,
   +
  * részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
   +
  * ellátja a területi igazgatási szervek működési költségvetésével, valamint az E-Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
   +
  * az igazgatási szervei vonatkozásában koordinálja, felügyeli, elemzi és ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását,
   +
  * végzi a nem egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
   +
  * lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
   +
  * vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
   +
  * vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,
   +
  * lefolytatja a jogszabályokban előirt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
   +
  * külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét,
   +
  * irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről;
   +
  * véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
   +
  * részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
   +
  * feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
   +
  * gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,
   +
  * gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,
   +
  * ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat hatáskörébe utal.  
    
  :b) Ellátja a társadalombiztosítási alap költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos - az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletben meghatározott - feladatait, együttműködik a Magyar Állam Kincstárral.  
  +
  Az OEP központi szerve a területi igazgatási szervek vonatkozásában irányítja, szervezi és ellenőrzi:  
   +
  * a tervezési, a gazdálkodási, a beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén,
   +
  * az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,  
   +
  * az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket, ennek érdekében működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-elszámolásának információs rendszerét.
   +
  * a TAJ igazolására szolgáló hatósági igazolványok, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó igazolványok kiadásának, az egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosító megállapodások megkötésének rendjét.  
    
  :c) Külön jogszabályokban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét.
   
    
  :d) Irányítja, működteti és fejleszti a biztosítási ág feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről.
   
   
  :e) Részt vesz a társadalombiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában.
   
   
  :f) Közreműködik az egészségbiztosítási ellátásokkal, az egészségügyi ellátások finanszírozásával, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdők árához nyújtott támogatással, valamint a járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében.
   
   
  :g) Véleményezi a társadalombiztosítást, valamint az egészségbiztosítás központi és igazgatási szerveinek feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezeteit.
   
   
  :h) Előkészíti és végrehajtja a jogszabályok szerinti közbeszerzési feladatokat, valamint a szervezet más beszerzéseit, nyilvántartja és elemzi a beszerzési és közbeszerzési adatokat.
   
   
  :i) Az egyes gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök jogszabályban megállapított körére beszerzési eljárást folytat le a Beszerzési Bizottság útján. Az éves beszerzésekről részletes, összesített jelentést készít megadott határidőig, amelyet tájékoztatásul megküld a Kormánynak, az egészségügyi miniszternek, a pénzügyminiszternek és az Állami Számvevőszéknek.
   
   
  :j) Közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, gondoskodik azok végrehajtásáról, részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatot tart fenn a tagországokkal.
   
   
  :k) Megállapítja az irányítása alá tartozó igazgatási szervek működési költségvetését és kereteit, valamint az általa kezelt E. Alap részletes előirányzatait.
   
   
  :l) Lefolytatja a jogszabályokban előírt jogorvoslati, illetve méltányossági eljárásokat.
   
   
  :m) Gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő ügyfélszolgálati rendszer fejlesztéséről.
   
   
  :n) Az ONYF-el közösen szerkeszti és megjelenteti a Társadalombiztosítási Közlönyt.
   
   
  :o) Gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve a társadalombiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is.
   
   
  Az OEP - az igazgatási szervek vonatkozásában - irányítja, szervezi és ellenőrzi:
   
   
  :a) A tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén.
   
   
  :b) Az egészségbiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásával kapcsolatos tevékenységet.
   
   
  :c) A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
   
   
  :d) A baleseti járadék kivételével az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (terhességi-gyermekágyi segély, gyed, táppénz), a baleseti táppénz, az utazási költségtérítés és a külföldön felmerült gyógykezelés költségeinek megállapítását és folyósítását (kifizetését).
   
   
  :e) A munkaképesség változásával és a keresőképtelenség megállapításával kapcsolatos orvosszakértői tevékenységet.
   
    
    

  A lap 2009. január 8., 15:15-kori változata

  Az OEP 2009. január 1-től hatályos Szervezeti és Működési szabályzata alapján:

  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

  Az OEP-et főigazgató vezeti.
  Az OEP önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
  Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. Az OEP területi igazgatási szervei a regionális egészségbiztosítási pénztárak (REP).
  Az OEP székhelye Budapest.

  Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

  • végzi az E. Alap kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat -, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,
  • részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
  • ellátja a területi igazgatási szervek működési költségvetésével, valamint az E-Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
  • az igazgatási szervei vonatkozásában koordinálja, felügyeli, elemzi és ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását,
  • végzi a nem egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
  • lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
  • vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
  • vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,
  • lefolytatja a jogszabályokban előirt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
  • külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét,
  • irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről;
  • véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
  • részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
  • feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
  • gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,
  • gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,
  • ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat hatáskörébe utal.

  Az OEP központi szerve a területi igazgatási szervek vonatkozásában irányítja, szervezi és ellenőrzi:

  • a tervezési, a gazdálkodási, a beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén,
  • az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,
  • az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket, ennek érdekében működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-elszámolásának információs rendszerét.
  • a TAJ igazolására szolgáló hatósági igazolványok, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó igazolványok kiadásának, az egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosító megállapodások megkötésének rendjét.  Az OEP honlapja