• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „OEP” változatai közötti eltérés

  1. sor: 1. sor:
  Az OEP 2009. január 1-től hatályos Szervezeti és Működési szabályzata alapján:
  +
  Az OEP 2012. szeptember 20-tól hatályos Szervezeti és Működési szabályzata alapján:
    
  Az '''O'''rszágos '''E'''gészségbiztosítási '''P'''énztár (a továbbiakban: '''OEP''') központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.  
  +
  Az '''O'''rszágos '''E'''gészségbiztosítási '''P'''énztár (a továbbiakban: '''OEP''') központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.  
    
   
  Az OEP-et főigazgató vezeti. <br>
   
  Az OEP-et főigazgató vezeti. <br>
  Az OEP önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.<br>
  +
  Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el. Az OEP alapító okiratban meghatározott egyes feladatait az alapító okirat szerinti területi kihelyezett szervezeti egységei útján látja el. <br> Egészségbiztosítási szervek: az OEP, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei.<br>  
  Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. Az OEP területi igazgatási szervei a regionális egészségbiztosítási pénztárak  ([[REP]]). <br>  
  +
   
  Az OEP székhelye Budapest.  
   
  Az OEP székhelye Budapest.  
    
   
  Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében  
   
  Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében  
  * végzi az E. Alap kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat -, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,  
  +
  * végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással, pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos , a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,
  * részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,  
  +
  * részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
  * ellátja a területi igazgatási szervek működési költségvetésével, valamint az E-Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,  
  +
  * ellátja az E. Alap részletes elõirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
  * az igazgatási szervei vonatkozásában koordinálja, felügyeli, elemzi és ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását,  
  +
  * lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
  * végzi a nem egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
  +
  * végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
  * lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,  
  +
  * vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülõ gyógyszerekrõl, gyógyászati segédeszközökrõl, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
  * vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,  
  +
  * vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, és ezzel kapcsolatban ellátja az adatvédelmi feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelése és adatszolgáltatása vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek feletti törvényességi és szakszerűségi ellenõrzésben,
  * vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,  
  +
  * a nyilvántartással összefüggésben végzi különösen
  * lefolytatja a jogszabályokban előirt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,  
  +
  :* a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) rendelkezõ személyek azonosító adatainak nyilvántartásával, a TAJ igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat,
  * külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét,  
  +
  :* a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,
  * irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről;
  +
  :* az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek feletti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenõrzésben a közhiteles jogviszony nyilvántartás biztosítása érdekében,
  * véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,  
  +
  * lefolytatja a jogszabályokban elõírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
  * részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,  
  +
  * a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belsõ ellenõrzési rendszerét,
  * feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,  
  +
  * irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtésérõl, valamint azok szükség szerinti részletezettségben történõ közzétételérõl,
  * gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,  
  +
  * részt vesz az egészségbiztosítást érintõ folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
  * gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,  
  +
  * feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerzõdések elõkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselõvel, illetve szervekkel, összekötõ szervként és illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által elõírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggõ feladatokat,
  * ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat hatáskörébe utal.
  +
  * gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítõ szolgáltatások fejlesztésérõl,
   
  +
  * gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetõinek és ügyintézõinek képzésérõl, továbbképzésérõl és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek és az egészségbiztosítási kifizetõhelyek ügyintézõinek képzését is,
  Az OEP központi szerve a területi igazgatási szervek vonatkozásában irányítja, szervezi és ellenőrzi:  
  +
  * véleményezi a kötelezõ egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
  * a tervezési, a gazdálkodási, a beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén,  
  +
  * ellátja a megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
  * az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,  
  +
  * TAJ-t képez,
  * az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket, ennek érdekében működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-elszámolásának információs rendszerét.  
  +
  * szerzõdést köt
  * a TAJ igazolására szolgáló hatósági igazolványok, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó igazolványok kiadásának, az egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosító megállapodások megkötésének rendjét.  
  +
  :* az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
   +
  :* a finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történõ rendelésére,
   +
  :* gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,
   +
  :* a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történõ rendelésére,
   +
  :* az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történõ rendelésére,
   +
  :* a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval az egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges orvosi beutalásra,
   +
  * a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásvolumen rendszer koncepcióját kialakítja, működteti, a szerzõdéseket megköti,
   +
  * ellenõrzi az s)–t) pont szerinti szerzõdések teljesítését,
   +
  * ellátja az E. Alap ellátási és működési vagyonával – ideértve a vagyongazdálkodással, ezen belül nyilvántartással,üzemeltetéssel, felújítással, beruházással, beszerzéssel, szerzõdéskötéssel – kapcsolatos feladatokat,
   +
  * ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.
    
   +
  Az OEP az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában:
    
   +
  * irányítja, felügyeli, szervezi és ellenõrzi az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,
   +
  * az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz, az utazási költségtérítés és a külföldön felmerült gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggõ utazás költségének elbírálását (kifizetését),
   +
  * ellátja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok, mint foglalkoztatók és mint kifizetõhelyek felügyeletét,
   +
  * elbírálja az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek által hozott hatósági döntések elleni fellebbezéseket,
   +
  * az OEP fõigazgatója által kiadott normatív utasításban meghatározza az OEP és az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek feladatellátása során követendõ belsõ eljárási (ügyviteli) rendet, és gondoskodik az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról,
   +
  * megállapítja az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek E. Alappal kapcsolatos feladatai ellátásához kötõdõ rendszeres és eseti adatszolgáltatások rendjét, teljesítésének határidõit, tartalmi és formai követelményeit.
    
    

  A lap 2013. április 3., 10:31-kori változata

  Az OEP 2012. szeptember 20-tól hatályos Szervezeti és Működési szabályzata alapján:

  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

  Az OEP-et főigazgató vezeti.
  Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el. Az OEP alapító okiratban meghatározott egyes feladatait az alapító okirat szerinti területi kihelyezett szervezeti egységei útján látja el.
  Egészségbiztosítási szervek: az OEP, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei.
  Az OEP székhelye Budapest.

  Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

  • végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással, pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos –, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,
  • részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
  • ellátja az E. Alap részletes elõirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
  • lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
  • végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
  • vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülõ gyógyszerekrõl, gyógyászati segédeszközökrõl, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
  • vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, és ezzel kapcsolatban ellátja az adatvédelmi feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelése és adatszolgáltatása vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek feletti törvényességi és szakszerűségi ellenõrzésben,
  • a nyilvántartással összefüggésben végzi különösen
  • a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) rendelkezõ személyek azonosító adatainak nyilvántartásával, a TAJ igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat,
  • a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,
  • az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek feletti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenõrzésben a közhiteles jogviszony nyilvántartás biztosítása érdekében,
  • lefolytatja a jogszabályokban elõírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
  • a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belsõ ellenõrzési rendszerét,
  • irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtésérõl, valamint azok szükség szerinti részletezettségben történõ közzétételérõl,
  • részt vesz az egészségbiztosítást érintõ folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
  • feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerzõdések elõkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselõvel, illetve szervekkel, összekötõ szervként és illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által elõírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggõ feladatokat,
  • gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítõ szolgáltatások fejlesztésérõl,
  • gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetõinek és ügyintézõinek képzésérõl, továbbképzésérõl és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek és az egészségbiztosítási kifizetõhelyek ügyintézõinek képzését is,
  • véleményezi a kötelezõ egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
  • ellátja a megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
  • TAJ-t képez,
  • szerzõdést köt
  • az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
  • a finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történõ rendelésére,
  • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,
  • a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történõ rendelésére,
  • az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történõ rendelésére,
  • a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval az egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges orvosi beutalásra,
  • a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásvolumen rendszer koncepcióját kialakítja, működteti, a szerzõdéseket megköti,
  • ellenõrzi az s)–t) pont szerinti szerzõdések teljesítését,
  • ellátja az E. Alap ellátási és működési vagyonával – ideértve a vagyongazdálkodással, ezen belül nyilvántartással,üzemeltetéssel, felújítással, beruházással, beszerzéssel, szerzõdéskötéssel – kapcsolatos feladatokat,
  • ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

  Az OEP az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában:

  • irányítja, felügyeli, szervezi és ellenõrzi az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,
  • az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz, az utazási költségtérítés és a külföldön felmerült gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggõ utazás költségének elbírálását (kifizetését),
  • ellátja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok, mint foglalkoztatók és mint kifizetõhelyek felügyeletét,
  • elbírálja az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek által hozott hatósági döntések elleni fellebbezéseket,
  • az OEP fõigazgatója által kiadott normatív utasításban meghatározza az OEP és az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek feladatellátása során követendõ belsõ eljárási (ügyviteli) rendet, és gondoskodik az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról,
  • megállapítja az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek E. Alappal kapcsolatos feladatai ellátásához kötõdõ rendszeres és eseti adatszolgáltatások rendjét, teljesítésének határidõit, tartalmi és formai követelményeit.


  Az OEP honlapja