• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Lorildi (vitalap | szerkesztései) 2009. január 8., 15:15-kor történt szerkesztése után volt.

  OEP

  Az OEP 2009. január 1-től hatályos Szervezeti és Működési szabályzata alapján:

  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

  Az OEP-et főigazgató vezeti.
  Az OEP önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
  Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. Az OEP területi igazgatási szervei a regionális egészségbiztosítási pénztárak (REP).
  Az OEP székhelye Budapest.

  Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

  • végzi az E. Alap kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat -, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,
  • részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
  • ellátja a területi igazgatási szervek működési költségvetésével, valamint az E-Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
  • az igazgatási szervei vonatkozásában koordinálja, felügyeli, elemzi és ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását,
  • végzi a nem egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
  • lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
  • vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
  • vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,
  • lefolytatja a jogszabályokban előirt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
  • külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét,
  • irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről;
  • véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
  • részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
  • feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
  • gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,
  • gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,
  • ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat hatáskörébe utal.

  Az OEP központi szerve a területi igazgatási szervek vonatkozásában irányítja, szervezi és ellenőrzi:

  • a tervezési, a gazdálkodási, a beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén,
  • az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,
  • az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket, ennek érdekében működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-elszámolásának információs rendszerét.
  • a TAJ igazolására szolgáló hatósági igazolványok, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó igazolványok kiadásának, az egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosító megállapodások megkötésének rendjét.  Az OEP honlapja